Regulamin Opłat – Składka Członkowska

Regulamin Opłat – Składka Członkowska:

Kwoty podane w poniższych tabelach są całkowitymi, minimalnymi kwotami.

 1. Termin płatności to 15 dzień miesiąca, zarząd zobowiązuje się przypominać członkom o płatnościach w formie comiesięcznych newsletterów.
 2. Kwoty składek członkowskich regulują stosowne uchwały Zarządu Stowarzyszenia, a ich aktualna wysokość podana jest do informacji członków oraz zamieszczona na niniejszej stronie internetowej.
 3. Kwoty podane w poniższych tabelach są całkowitymi, minimalnymi kwotami – wpłaty wyższe od podanych w tabeli traktowane są jako dobrowolne darowizny na cele statutowe.
 4. Wpłat można dokonywać przez portal zrzutka.pl, bezpośrednio na konto klubowe 08 1050 1445 1000 0090 8037 5638 z dopiskiem „Darowizna” oraz przy pomocy interfejsu do wpłat cyklicznych PayPal.
 5. Składka półroczna przedłuża członkostwo o 6 kolejnych miesięcy.
 6. Składka roczna przedłuża członkostwo o 12 kolejnych miesięcy.
 7. Wszystkie aktualnie dostępne formy płatności dostępne są pod adresem.
 8. W przypadku składek uiszczanych miesięcznie, istnieje możliwość wypełnienia formularza z danymi niezbędnymi do ustanowienia cyklicznej płatności. Cykliczna płatność to prosta, bezpieczna i szybka forma dokonywania regularnych płatności. Dzięki temu mechanizmowi osoba opłacająca składkę członkowską może w wygodny sposób przekazywać cyklicznie środki. Na podstawie cyklicznej płatności Stowarzyszenie regularnie co miesiąc inicjuje pobranie danej kwoty z konta wpłacającego. Anulowanie cyklicznej płatności wymaga przesłania zgłoszenia do Klubu. Płatność zostanie pobrana z konta wpłacającego w momencie udanej rejestracji karty. Wpłacający w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego unikalnego identyfikatora za pomocą którego wpłacający cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Stowarzyszenia.
 9. Członkowie wspierający mogą uzyskać kartę członkowską jedynie z nazwą i logo organizacji .
 10. Członkom wspierającym przysługuje prawo negocjacji indywidualnych warunków członkostwa w Stowarzyszeniu, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.
 11. Karty członkowskie nie są zbywalne. Każdy członek posiada indywidualny numer zastrzeżony tylko i wyłącznie dla niego. W przypadku gdy osoba go posiadająca zostanie skreślona z listy członków na skutek np. śmierci, rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu lub zostanie z niego usunięta w związku z naruszeniem odpowiednich przepisów zawartych w Statucie i regulaminie Stowarzyszenia, numer karty członkowskiej zostanie zablokowany i nie będzie przydzielony nowym członkom Stowarzyszenia.
 12. Pierwsza wpłata obejmuje koszt wytworzenia karty członkowskiej.
 13. Karty członkowskie będą dostępne do odbioru w wyznaczonym przez Klub terminie, u przedstawicieli Klubu podczas wszystkich wydarzeń organizowanych przez Klub, istnieje również możliwość wysłania karty członkowskiej pocztą na prośbę interesariusza.

Członkostwo w Stowarzyszeniu

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. wykluczenia przez Zarząd:
   • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez trzy kolejne miesiące,
   • z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
   • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia przez rok.

Dotyczy osób składających wniosek, które w dniu składania deklaracji mają ukończone 18 lat.

Składka roczna Składka półroczna Składka członkowska Składka zawodnik
Karta członkowska (podstawowa) 200 PLN 100 PLN 20 PLN / miesiąc 100 PLN / miesiąc