Statut Stowarzyszenia Futbolowego FAIRANT

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. 

Stowarzyszenie Futbolowe „FAIRANT”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 2. 

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§ 4. 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kraków i województwa małopolskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 5. 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie może wynagradzać osoby w zarządach za ich pracę zarządczą.

§ 6. 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7. 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 8. 

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 9. 

Celem Stowarzyszenia są zadania publiczne obejmujące zadania w zakresie:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności piłki nożnej;
  2. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

§ 10.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. Prowadzenie zajęć i treningów sportowych;
  2. Organizację i udział w imprezach sportowych i kulturalnych;
  3. Popularyzację zasad sportowej rywalizacji;
  4. Działalność wydawniczą;
  5. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.
  6. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.
  7. Udzielanie wsparcia, w tym technicznego, finansowego i rzeczowego inicjatywom i organizacjom pozarządowym.
  8. Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, zjazdów. 
  9. Organizowanie wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku i rekreacji
  10. Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą;
  11. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych;

Rozdział III

Działalność gospodarcza

§ 11.

  1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
  2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:
    1. działalność związana ze sportem (PKD 93.1),
    2. działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),
    3. działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z),
    4. pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
    5. działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2),
    6. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z),
    7. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
    8. wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),
    9. wypożyczanie sprzętu wypoczynkowego i rekreacyjnego, będącego integralną częścią obiektów rekreacyjnych (PKD 93.29.Z),
    10. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1),
    11. działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2),
    12. sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6),
    13. m. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19),
    14. sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7),
    15. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
    16. Reklama (PKD 73.1),
    17. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – (PKD 82.30.Z).

§ 12. 

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział IV

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13. 

  1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
  2. Członkowie Stowarzyszenie dzielą się na członków:
    1. zwyczajnych,
    2. wspierających,
    3. honorowych.

§ 14.

  1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i rekomendację jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
  2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji.

§ 15.

  1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje na piśmie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
  2. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji.

§ 16.

  1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
  2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§ 17.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 18.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
  2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
  3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  4. regularnego opłacania składek.

§ 19.

  1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
  2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
  3. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 20.

  1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
    1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
    2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
    3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
    4. wykluczenia przez Zarząd: 
      • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez pół roku,
      • z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
      • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia przez rok.
  1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział V

Władze Stowarzyszenia

§ 21. 

Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.

§ 22.

  1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
  2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 23.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 24.

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

Walne Zebranie Członków

§ 25.

  1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
  2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
  3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co dwa lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
  4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
    1. z własnej inicjatywy,
    2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
    3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
  5. Nadzwyczajne Walne Zebranie może też zwołać Komisja Rewizyjna w przypadku bezczynności Zarządu.
  6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane

§ 26. 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 
  2. uchwalanie zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz sprawozdań  władz Stowarzyszenia,
  6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 27.

  1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 
  2. Zarząd składa się z od 3 do 5 osób, w tym prezesa wybieranego na pierwszym posiedzeniu zarządu.
  3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
  4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 28. 

Do kompetencji Zarządu należy:

  1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
  3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
  5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
  7. zwoływanie Walnego Zebrania,
  8. ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

§ 29.

  1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
  2. Komisja Rewizyjna składa się z od 2 do 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
  3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 30.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
  3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
  4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
  5. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
  6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
  7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania walnego zebrania członków przez zarząd w określnym terminie

Rozdział VI

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 31.

  1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
    1. składki członkowskie,
    2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
    3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
    4. dochody z działalności gospodarczej.
  2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 32. 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezes Zarządu.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 33.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 34

  1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
  2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa  przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Niniejszy Statut został uchwalony na Walnym Zebraniu Członków w dniu 21 lutego 2018 r.

Zapraszamy do zakupu naszych nowych koszulek!

Zamówienie złożysz na stronie http://www.powercanvas.pl/fairant